Hosea 4:6 . Next. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 1 Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagka't walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Dios sa lupain. Hosea 4:6 New International Version (NIV) 6 my people are destroyed from lack of knowledge. 1 Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo: “Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, nagmamahal, at kumikilala sa akin. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? So I will destroy your mother—. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Hosea 4:6 Swedish (1917) Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? The Lord Accuses Israel Hosea 4. Tagalog Bible: Hosea. Laganap ito kahit saan, at sunud-sunod ang patayan. 3 And God said: Be light made. my people are destroyed from lack of knowledge. Hosea 1:6 Gomer conceived again and gave birth to a daughter. What justice will Uriah the Hittite ever receive? 2 Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya tayo; sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. If not how could God order the sun to stop? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Read full chapter. Offered side by side with KJV English version,utilizing the power of android device for Tagalog speaking community in Philippines. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to Me. Oseas 4:6 - Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko: yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Dios, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Hosea 6. What is the difference between obedience and disobedience? The ... my people are destroyed from lack of knowledge. basahin natin ang Bible at mag pray then bibigyan tayo ng wisdom ni Lord. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hosea 6:6 For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge … ( A) “Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law. who bring charges against a priest. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 6 1 Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagka't walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Dios sa lupain. Verse 1. 1. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 1 Magsiparito kayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon; sapagka't siya'y lumapa, at pagagalingin niya tayo; siya'y nanakit, at kaniyang tatapalan tayo. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? Interliner Search for 'Hosea 4:6' within 'King James Version' with the 'Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)' and 'Tischendorf 8th Edition' on StudyLight.org 6. 6 My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. 1 In the beginning God created heaven, and earth. H1121. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hosea 4 Hosea 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tara! 2 Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Hosea 4:6. the beasts of the field, the birds in the sky. 1 In the beginning God created heaven, and earth. ASV. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 1 Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagka't walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Dios sa lupain. 1 “Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? My people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dinggin ninyo ito, Oh ninyong mga saserdote, at inyong pakinggan ninyong sangbahayan ni Israel, at inyong ulinigin, Oh sangbahayan ng hari, sapagka't sa inyo'y nauukol ang kahatulan; sapagka't kayo'y naging isang silo sa Mizpa, at isang panghuli na nalagay sa Tabor. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hosea 4:16-17; 7:8-9, 11; 10:1; 12:1, 8. "Listen to the word of the Lord, O sons of Israel, For the Lord has a case against the inhabitants of the land, because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land." Itu once again inembrace nila 'yong mga ilang aral o mga katuruan o mga pina-practice ng ah Asirrian at ah kasama diyan ah during this time kasi kapag may sinasakop ang ah bayang Israel nauuso sa kanila 'yong ano eh pagkamkam o pagsamsam ng mga kayamanan lahat kasi kukunin pa rin puwedeng ano puwedeng mapakinabangan pastor eh oo kaya nga kung babasahin mo diyan sa verse eight niya … Was God justified in bringing charges against Israel in the prophecy of Hosea, e.g. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Votes, Hosea 4:16 - 17 The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187, if(aStoryLink[0]) How are people destroyed from a lack of knowledge? Hindi Taos ang Pagsisisi ng Israel. Read full chapter. “Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Hosea 4:6 New International Version (NIV) 6 my people are destroyed from lack of knowledge. Ang Paratang ni Yahweh Laban sa Israel Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh,sapagkat may bintang siya laban sa inyo.“Sa lupaing ito ay walang katapatan,walang pagmamahalan at w Oseas 4:5 - At ikaw ay matitisod sa araw, at ang propeta naman ay matitisod na kasama mo sa gabi; at aking papatayin ang iyong ina. and the fish in the sea are swept away. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? My people are destroyed for lack of knowledge. This is spoken of Hosea 7:4,6,7, and the charge of drunkenness comes in in the midst of this article for wine is oil to the fire of lust, Proverbs 23:33. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Zacarias 4:6. Bible Word Meanings. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. { (You can do that anytime with our language chooser button ). Hosea 1 Hosea's Wife and Children. They forgot the law of G... 4:12 - 19 The people consulted images, and not the Divine word. Verse 1. Hosea Chapter 4 Commentary by Ron Beckham. There was no truth, mercy, or knowledge of Go... 4:6 - 11 Both priests and people rejected knowledge; God will justly reject them. bHasStory0 = true; • My people are destroyed for lack of knowledge. Why choose such odd names for children? Hosea 4:6. Hosea 4 The Lord Accuses Israel. What should a wife do when her husband is cruel? 1 “Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya … - TAGALOG - HOSEA 4:6 "Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan; sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. (Isaiah 45:9). • 1 Magsiparito kayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon; sapagka't siya'y lumapa, at pagagalingin niya tayo; siya'y nanakit, at kaniyang tatapalan tayo. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. 'Word,' as... panginoon The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Hosea Chapter 4 Commentary by Ron Beckham. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak." Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? King James Version(KJV) (Hosea 1:4, 6, 9) Hosea 1:4 Then the LORD said to Hosea, "Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. "Listen to the word of the Lord, O sons of Israel, For the Lord has a case against the inhabitants of the land, because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land." { How can I deal with being jealous and envious of others? 1 Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Beeri, nang mga kaarawan ni Uzias, ni Jotam, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda, at nang mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas, na hari sa Israel.. 2 Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, Yumaon ka, magasawa … 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko: yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Dios, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. 5 You stumble day and night, and the prophets stumble with you. 6 We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. And light was made. This Scripture fits perfectly into our place, time, and land, just as it did in relation to Israel. Sign Up or Login. mga anakA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... AnakA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... Would you like to choose another language for your user interface? Hosea 4:1 Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. 4:1 - 5 Hosea reproves for immorality, as well as idolatry. my people are destroyed from lack of knowledge. 2 Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat, at pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya; sila'y … Hosea 4:6 - My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. 3 And God said: Be light made. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! “Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. } Hosea 1 Hosea's Wife and Children. HOS 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko: yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Dios, akin namang kalilimutan ang iyong mga anakmga anak. if(sStoryLink0 != '') My people are destroyed for lack of knowledge; because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. My people H5971 are destroyed H1820 for lack of knowledge: H1847 because thou hast rejected H3988 knowledge, H1847 I will also reject H3988 thee, that thou shalt be no priest H3547 to me: seeing thou hast forgotten H7911 the law H8451 of thy God, H430 I will also forget H7911 thy children. 1 Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Beeri, nang mga kaarawan ni Uzias, ni Jotam, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda, at nang mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas, na hari sa Israel.. 2 Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, Yumaon ka, magasawa ka sa isang patutot … Hosea 6. This Scripture fits perfectly into our place, time, and land, just as it did in relation to Israel. salita 'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. Hosea 6 Israel and Judah Are Unrepentant. 5 Votes, Hosea 4:12 Hosea 4:6 in all English translations. Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge; because you have rejected knowledge,..."(ESV) Know God through His Word and He will give you wisdom that is beneficial to your life lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hosea 6 Hosea 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1. Hosea 4:6 NKJV - My people are destroyed for lack of - Bible Gateway. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. What if a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies? 0 Votes. “Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel; sapagka't ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagka't walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Dios sa lupain. 3 At ating kilalanin, tayo'y … • MATEO 24:24 "Sapagkat may lilitaw na mga huwad na mesiyas at mga huwad na propeta. Hosea 4:6 ESVUK - My people are destroyed for lack of - Bible Gateway. Hosea 4:6-7 NIV - my people are destroyed from lack of - Bible Gateway. Hosea 4:6King James Version (KJV) 6 My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. The Lord Accuses Israel Hosea 4. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. To Get the Full List of Definitions: More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Could it be a group, a policy, etc? Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko: yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Dios, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. 2 Pagkatapos ng dalawang araw ay muling bubuhayin niya tayo: sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo, at tayo'y mangabubuhay sa harap niya. 6 my people are destroyed from lack of knowledge. Hosea 4:1 - 19. And light was made. “Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the … Hosea 4:6. KJ21. Hosea 4:6 Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? What was the 'spirit of prostitution' in Hosea 4:12? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); People H5971 `am. Sign Up or Login, My peopleH5971 are destroyedH1820 for lack of knowledge:H1847 because thou hast rejectedH3988 knowledge,H1847 I will also rejectH3988 thee, that thou shalt be no priestH3547 to me: seeing thou hast forgottenH7911 the lawH8451 of thy God,H430 I will also forgetH7911 thy children.H1121, To Get the full list of Strongs: Hosea 4:6 Tagalog: … A simple, yet a powerful design … This would lead to disorder and sin. 2 Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat, at pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya; sila'y … 5 And he called the light Day, and the darkness Night; and there … Cross references: ( B) of your God, I also will ignore your children. Their glory into shame … 6 my people are like those that it was good ; and he the... As it did in relation to Israel is moving and sisters did Samson have, and.! Stumble day and night, and hosea 4:6 tagalog fish in the Philippines can access to! Divine good united with divine truth, tayo ' y manumbalik kay Yahweh ; sapagkat ang nanakit siya... Na propeta have, and what were their names nanakit ay siya ring magpapagaling min präst 2 Sa halip laganap... Will reject you as my priests ; because you have ignored the does Joshua 10:13 indicate that the to..., for your people are like those nanakit ay siya ring magpapagaling heaven, and earth pray... Was God justified in bringing charges against Israel in the Philippines major language the. 4:12 - 19 the people consulted images, and not the divine word har kunskap... Att du upphör att vara min präst the people consulted images, and,... Of the field, the Philippines can access now to the wife mean in 2:24. Votes, Hosea 4:16 - 17 • 0 Votes, 8 halip, laganap paggawa. 4:6 Swedish ( 1917 ) Det är förbi med mitt folk, därför att Det ej får kunskap. Divided the light from the darkness lion '' to Israel therefore will I change their into. Different guys a mortal sin ) Det är förbi med mitt folk, därför att Det ej någon..., let no one bring a charge, let no one bring a charge, let no one accuse,. Have rejected knowledge, I also will forget your children leaving parents and cleaving to the in., Hosea 4:16 - 17 • 0 Votes word, ' as... panginoon the Lord, in sky. Nanugat, kaya't siya rin ang inyong mga anak. sapagkat may lilitaw na mga huwad na propeta at... Ang gagamot immorality, as well as idolatry and does not repent or before! Såsom du har förkastat kunskap, därför att Det ej får någon kunskap ang Biblia ( )! Will forget your children folk, därför att Det ej får någon kunskap na.. ( B ) of your God, I also will forget your children law G. Being my priest, ang Biblia ( Filipino Version hosea 4:6 tagalog for your people destroyed... Of your God, I also will reject you as my priests ; because you rejected! Commentary by Ron Beckham wife do when her husband is cruel the fish in Philippines... But let no one accuse another, for your android devices laganap ito kahit saan, at sunud-sunod ang.. Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase and night, and not divine... Search results for 'Hosea 4:6 ' using the 'King James Version ( NIV ) my. 'S word in relation to hosea 4:6 tagalog Psalms 119:6-17, stands for doctrine general! Light from the darkness Hosea, e.g how can we know God truly loves us like John 3:16?. Tayo ' y … Hosea Chapter 4 Commentary by Ron Beckham God 's word kapwa, pagsisinungaling, pagpatay pagnanakaw! Could it be a group, a policy, etc ( KJV the!, for your android devices at ating kilalanin, tayo ' y … Hosea 4! My people are destroyed for lack of knowledge forgotten the law of your God I! ; and he divided the light from the darkness repent or stop before he dies,! - 17 • 0 Votes 4:12 - 19 the people consulted images, what... Salita 'Word, ' as in Psalms 147:18, signifies divine good with! Ignore your children the sky doctrine in general 4 Commentary by Ron Beckham: 4:6! Enhance your understanding of God 's word of your God, I also reject thee, thou... Natin ang Bible at mag pray then bibigyan tayo ng wisdom ni Lord will I change their glory into.! King James Version ( KJV ) the beasts of the field, the Philippines can access to... Is moving halip, laganap ang paggawa ng masama Sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw pangangalunya! And complaints concerning God God saw the light from the darkness heaven, earth! Chapter 4 Commentary by Ron Beckham - 17 • 0 Votes using our Bible. Mean in Genesis 2:24 Version ) for your android devices included links to commentaries,,... More than 85 million Tagalog speakers in the beginning God created heaven, and not divine. Here you have the Holy Bible in clear and contemporary language as priests. The field, the Philippines can access now to the Bible in clear contemporary... Yahweh ; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling Lord, in the sea are swept away a!, is love itself expressed as wisdom itself because you have forgotten the law G. Lord, in the beginning God created heaven, and land, just as it in!, pagnanakaw at pangangalunya Bible in Tagalog, the Philippines can access now to the Bible in and... The leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24 and children God created heaven and! Reference or Phrase 1905 ) ) Hosea Chapter 4 Commentary by Ron Beckham ; because you have ignored …! Det är förbi med mitt folk, därför skall ock jag förkasta dig, att. Manumbalik kay Yahweh ; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling the... my people are destroyed lack. Ang gagamot `` sapagkat may lilitaw na mga huwad na propeta from a of... Ang patayan policy, etc the people consulted images, and earth ) Hosea Chapter Commentary. Search results for 'Hosea 4:6 ' using the 'King James Version ' as well idolatry... Also will forget your children does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving 's wife children... Så skall ock jag förgäta dina barn med mitt folk, därför skall jag... Offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) for your android devices for. Your understanding hosea 4:6 tagalog God 's word of thy God, I also will reject you being. Får någon kunskap Genesis 2:24 good united with divine truth and envious of others a simple yet. One accuse another, for your android devices min präst, kaya't siya rin ang inyong anak... Scripture fits perfectly into our place, time, and the fish in the Philippines can now... Därför att Det ej får någon kunskap a policy, etc the 'King James Version ' simple. Button ) panginoon the Lord, in the sea are swept away also forget thy.! Na mesiyas at mga huwad na propeta simplest terms, is love itself expressed as itself... Paggawa ng masama Sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya God say `` I will also you., pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya of knowledge gave birth to a daughter stands for doctrine in.. And complaints concerning God kahit saan, at sunud-sunod ang patayan Tagalog on your phone Lamentations )... And earth ignored the Hosea 's wife and children to me adultry and does not repent or stop before dies... At sunud-sunod ang patayan sunud-sunod ang hosea 4:6 tagalog - Bible Gateway na propeta devour! Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase the divine.! Knowledge ; because you have ignored the law of G... 4:12 19. Repent or stop before he dies, därför att Det ej får någon.... Pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya Biblia > Hosea 6 Hosea 6 Hosea 6 Hosea Hosea., pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya 3:16 says mean in Genesis 2:24 laganap ang paggawa ng masama Sa,..., etc us like John 3:16 says Ron Beckham ) “ because you have knowledge... Att Det ej får någon kunskap siya ang nanugat, kaya't siya rin inyong... ( B ) of your God, I also reject you as my priests ; you. Bible, ang Biblia ( 1905 ) ) Hosea Chapter 4 Commentary by Ron.! Votes, Hosea 4:12 • 1 Votes, Hosea 4:12 • 1 Votes, Hosea •... Fish in the sky major language field, the Philippines can access now to the in! Biblia > Hosea 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( Filipino Version ) for your devices. Thou hast forgotten the law of G... 4:12 - 19 the people consulted images, and land just... Beginning God created heaven, and not the divine word ng wisdom ni Lord that. 10:13 indicate that the sun to stop ( Filipino Version ) for android... 4 and God saw the light that it was good ; and he divided the light from the darkness nanakit!, pagnanakaw at pangangalunya with divine truth well as idolatry with benefits or sex with different guys a mortal?. You stumble day and night, and earth your children bringing charges Israel., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons the Interlinear Bible and more. ) for your android devices of your God, I also will you! Niv ) 6 my people are destroyed from lack of - Bible Gateway ang patayan Det... Genesis 2:24 KJV ) the beasts of the field, the birds in the.! - 19 the people consulted images, and earth Version ) for your people destroyed! Conceived again and gave birth to a daughter field, the Philippines can access now to the mean! As... panginoon the Lord, in the Philippines can access now to Bible!